وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ورکشاپ سه روزه ارائه در جهت تسریع و کمک به روند ارائه های پایان ترم دانشجویان معماری
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/11/05

ورکشاپ سه روزه ارائه در جهت تسریع و کمک به روند ارائه های پایان ترم دانشجویان معماری می باشد . دانشجویان می توانند ارائه پایانی خود را در ورکشاپ به اتمام برسانند.