وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 وبینار گرایش ژئوتکنیک در مهندسی عمران : زمینه ها، چالش ها و فرصت ها
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/09/20

گروه عمران موسسه آموزش عالی توس به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند:
  وبینار گرایش ژئوتکنیک در مهندسی عمران : زمینه ها، چالش ها و فرصت ها
    سخنران : دکتر سعید کوزه گران

دکتری ژئوتکنیک از دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه پلی تکنیک فدرال لوزان سوئیس، عضو هیات علمی گروه عمران موسسه آموزش عالی توس

زمان برگـزاری : شنبه 22 آذر ماه، ساعت 18
لینک وبینار:
 http://online.toos.ac.ir/webinar

(معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی توس)