وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


وبینار ایمنی ساختمان ها در برابر حریق
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/04/10

وبینار ایمنی ساختمان ها در برابر حریق
استاد : دکتر میثم رضایی
علاقه مندان می توانند جهت شرکت رایگان در این وبینار، عدد ۲ را به آی دی تلگرام
@ZEdalatian
ارسال نمایند تا لینک ورود به جلسه وبینار در اختیارشان قرار گیرد.

( واحد پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی توس)