وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


وبینار اصول مذاکره
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/09/22

گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی توس به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند:
وبینار اصول مذاکره
سخنران : دکتر فرید آقاجانی

زمان برگـزاری : شنبه ۲۲ آذر ماه، ساعت ۱۳
لینک وبینار:
 http://online.toos.ac.ir/webinar

(معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی توس)