وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


وبینار آموزشی " آشنایی با راهکارهای به حداقل رساندن حوادث ساختمانی "
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/06/20

وبینار آموزشی " آشنایی با راهکارهای به حداقل رساندن حوادث ساختمانی "
سخنران : آقای دکتر باستانی
زمان : شنبه 29 شهریور ساعت 18

 علاقه مندان جهت شرکت رایگان در این وبینار می توانند عدد ۱ را به آی دی تلگرام خانم عدالتيان (کارشناس واحد پژوهشي )
@ZEdalatian
ارسال فرمایند تا لینک ورود به جلسه وبینار در اختیارشان قرار گیرد.
( گروه مهندسی صنایع و معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی توس )