وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


همکاری در برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 94/08/30

از کلیه اعضا انجمن علمی رشته های مختلف و دانشجویانی که تمایل به همکاری در برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش که در تاریخ 12الی 16 آذر ماه در نمایشگاه بین المللی می باشد ، دعوت می شود در جلسه ای که روز دوشنبه 94/9/2 ساعت11:30 در کلاس 201 برگزار می گردد ،شرکت نمایند.