وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


همایش پرسش و پاسخ دانشجویی با موضوع : " بهت میاد ... !  " - ویژه خواهران
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 97/10/12

( ویژه - ویژه ) 

همایش پرسش و پاسخ دانشجویی با موضوع : " بهت میاد ... !  " با حضور اساتید گرامی و اعضای محترم هیات علمی خواهران - ویژه دانشجویان دختر  

موسسه آموزش عالی توس - یکشنبه 97/10/16 ساعت 13 - سالن اجتماعات