وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


همایش موقعیت های شغلی دیجیتال مارکتینگ
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 97/02/24

همایش موقعیت های شغلی دیجیتال مارکتینگ


 ۴شنبه 26 اردیبهشت ماه 1397 ساعت ۱۱

موسسه آموزش عالی توس

کلاس ۴۰۱