وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 همایش تخصصی روش های نوین گودبرداری و سازه نگهبان
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/10/08

سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی با مشارکت موسسه اموزش عالی توس برگزار می کند :
 همایش تخصصی روش های نوین گودبرداری و سازه نگهبان
 با ارائه  گواهینامه معتبر از سازمان نظام مهندسی و فنی و حرفه استان خراسان