وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


هفدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/23

قابل توجه دانشجویان عزیز مهندسی صنایع و مدیریت بازرگانی:
هفدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد تعداد محدودی سهمیه برای تخفیف در ثبت نام دانشجویان این مؤسسه در نظر گرفته است.