وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


نمایش ، نقد و تحلیل فیلم سد معبر
موضوع: امور دانشجویی, دانشجویی
تاریخ : 97/09/06

امور دانشجویی برگزار می نماید:

نمایش نقد و بررسی فیلم سد معبر
با حضور استاد گرامی سرکار خانم یزدان نژاد
۴شنبه ۷ آذر ماه ساعت ۱۲
مکان: سالن اجتماعات