وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


نمایشگاه عکس و پوستر در بزرگداشت 9 دی ماه
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, امور دانشجویی, معاونت فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 97/10/05

نمایشگاه عکس و پوستر در بزرگداشت 9 دی ماه - روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در موسسه اموزش عالی توس - دی ماه 1397