وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


نمایشگاه عفاف و حجاب
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 95/12/10

نمایشگاه عفاف و حجاب

نمایشگاه حجاب و عفاف از تاریخ 95/09/18 آغاز شد و به مدت دو هفته در سالن همکف موسسه آموزش عالی توس در معرض دید دانشجویان قرار گرفت.

موضوع نمایشگاه حجاب و عفاف: حجاب از لسان زنان تازه مسلمان شده کشور های مختلف