وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


نظرسنجی سمینار آشنایی با لینوکس
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/27

از شرکت کنندگان عزیز در سمینار آشنایی با لینوکس دعوت می گردد تا جهت بهبود و ارتقای تصمیمات پیش رو در نظرسنجی شرکت نمایند.

لینک نظرسنجی


(گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی توس)