وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


نظرسنجی جهت اقامه نماز جماعت
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 95/01/23

از اساتید  محترم و دانشجویان گرامی دعوت می شود جهت نظر خواهی درباره اقامه نماز جماعت تا تاریخ 95/1/26 به قسمت نظر سنجی سایت مراجعه کنید.