وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


نخستين همايش ملي تجارت الكترونيك در دوران پسا تحريم
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 95/03/11

نخستين همايش ملي تجارت الكترونيك در دوران پسا تحريم