وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


میلاد با سعادت حضرت علی(ع) و روز پدر مبارک
موضوع: امور فرهنگی, سخن روز
تاریخ : 96/01/22