وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مهلت ثبت نام مجدد در آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته 99 از روز دوشنبه 14 لغایت چهارشنبه 16 بهمن ماه  1398 تمدید شد.
موضوع: آموزش, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/11/13

مهلت ثبت نام مجدد در آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته 99
از روز دوشنبه 14 لغایت چهارشنبه 16 بهمن ماه  1398 تمدید شد. (موسسه آموزش عالی توس)