وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


معرفي رویداد استارت آپي کارآفريني اجتماعي
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 99/07/24

معرفي رویداد استارت آپي کارآفريني اجتماعي
توضيحات بيشتر در پوستر
(روابط عمومي موسسه آموزش عالي توس)