وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
موضوع: معاون آموزشی و پژوهشی, معرفی مسئولین
تاریخ : 98/07/14

جناب آقای مهندس مهران مومنی پور