وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


معاون پژوهشی و فناوری
موضوع: معرفی مسئولین, معاونت پژوهشی و فناوری
تاریخ : 98/09/19

سرکارخانم دکتر راحله ناصریان


مرتبه علمی: استادیار گروه عمران موسسه آموزش عالی توس
دکتری: مهندسی عمران-سازه از دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد: مهندسی عمران-سازه از دانشگاه تهران
کارشناسی: مهندسی عمران از دانشگاه یزد
سوابق آموزشی و پژوهشی: بیش از 5 سال سابقه تدریس
سوابق اجرایی: مدیرگروه عمران موسسه آموزش عالی توس
تألیفات: بیش از 12 مقاله علمی علمی پژوهشی