وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مشاور عالی و معاون فرهنگی
موضوع: معاون فرهنگی, معرفی مسئولین
تاریخ : 96/04/10

مشاور عالی و معاون امور فرهنگی

جناب آقای شجاع