وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مشاور عالی
موضوع: معاون فرهنگی, معرفی مسئولین
تاریخ : 96/04/10

مشاور عالی

جناب آقای شجاع