وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مسابقات ورزشی بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, امور دانشجویی, معاونت فرهنگی, واحد تربیت بدنی, علوم ورزشی
تاریخ : 97/10/01

با توجه به نزدیکی به مسابقات ورزشی بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، کلیه دانشجویانی که در رشته های مختلف ورزشی، مقام آور یا دارای مهارت لازم می باشند ، هرچه سریعتر
"  تا تاریخ 10دیماه  "  به دفتر تربیت بدنی موسسه آموزش عالی توس آقای حمیدی  مراجعه نمایند.