وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مراسم عزاداری ایام آخر صفر
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 95/12/10

مراسم عزاداری ایام آخر صفر

با توجه به فرارسیدن ایام آخر ماه صفر امور فرهنگی مراسم ویژه ای برای عزاداری در موسسه را تدارک دید.

عزاداری ایام آخر صفر به مدت چهار شب از تاریخ دوشنبه 95/09/01  تا پنج شنبه 95/09/04 برگزار گردید.