وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مراسم تودیع و معارفه  مدیر پژوهشی
موضوع: حوزه ریاست, امور پژوهشی
تاریخ : 96/12/21

مراسم تودیع و معارفه  مدیر پژوهشی

در پنجاه و هفتمین جلسه شورای مدیران مراسم تودیع و معارفه مدیر پژوهشی موسسه آموزش عالی توس انجام گردید و از زحمات چندساله سرکار خانم مهندس آفرنده در حوزه پژوهشی تقدیر و تشکر به عمل آمد و از این پس ایشان با حکم سرپرست موسسه به سمت مدیر حوزه فناوری اطلاعات و it موسسه منصوب گردید.

همچنین با حکم سرپرست موسسه جناب آقای دکتر کیوان حجازی ( عضو هیات علمی و استادیار گروه تربیت بدنی ) به سمت مدیر پژوهشی منصوب گردید.