وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید موسسه آموزش عالی توس و تشکر و قدردانی از زحمات سرپرست سابق موسسه
موضوع: گروه های خبری, آموزش, امور پژوهشی, امور فرهنگی
تاریخ : 95/02/21

در روز سه شنبه 21اردیبهشت ماه 95 مراسمی جهت تقدیر و تشکر از زحمات سرپرست سابق موسسه جناب آقای دکتر کرایه چیان و تودیع و معارفه سرپرست جدید موسسه جناب آقای دکتر امینیان، با حضور اعضا محترم هیات موسس،اعضا هیات علمی و کارکنان موسسه برگزار گردید.