وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 95/02/21

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید موسسه آموزش عالی توس