وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مراسم تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر کرایه چیان
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 95/02/21

مراسم تقدیر و تشکر از زحمات جناب آقای دکتر کرایه چیان سرپرست سابق موسسه