وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مراسم تقدیر از مقام آوران ورزشی موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور
موضوع: امور دانشجویی, واحد تربیت بدنی
تاریخ : 97/03/27

مراسم تقدیر از مقام آوران ورزشی موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور 
با حضور دانشجویان موسسه آموزش عالی توس

سه شنبه 97/03/22 - پارک ملت - مجتمع فرهنگی امام رضا (ع)