وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مراسم تقدير از دانشجويان در جشن نيمه شعبان
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 95/03/11

مراسم تقدير از دانشجويان در جشن نيمه شعبان