وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مراسم افتتاحیه "کانون تئاتر موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی توس"
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, معاونت فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 97/10/08

 مراسم افتتاحیه "کانون تئاتر موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی توس"
چهارشنبه 12 دیماه
سالن اجتماعات موسسه