وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مدیر سابق پژوهشی و فناوری
موضوع: معرفی مسئولین
تاریخ : 97/07/21

دکتر کیوان حجازی

مرتبه علمی: استادیار دانشکده علوم ورزشی موسسه آموزش عالی توس

دکتری: بیوشیمی و متابولیسم ورزشی از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد: فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی: تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه امام رضا (ع)

سوابق آموزشی و پژوهشی: بیش از 10 سال سابقه تدریس

سوابق اجرایی: مدیر پژوهشی موسسه آموزش عالی توس

تألیفات: دارای 2 جلد کتاب و بیش از 65 مقاله علمی علمی پژوهشی