وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مدارک لازم براي ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد
موضوع: آموزش
تاریخ : 99/07/25

عرض تبريک خدمت دانشجويان عزيزي که در مقطع كارشناسی ارشد موسسه آموزش عالي توس قبول شده اند.
 مدارک لازم براي ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد در تصوير ارائه شده است . لطفا آماده نمائيد.
 زمان و طريقه ثبت نام متعاقباً به اطلاع شما خواهد رسيد.
(روابط عمومي موسسه آموزش عالي توس)