وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 لینک گروه ها و راه های ارتباطی ایجاد شده گروه کامپیوتر
موضوع: آموزش, فناوری اطلاعات, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/07/08

جهت اطلاع کلیه دانشجویان گروه کامپیوتر :

 لینک گروه ها و راه های ارتباطی ایجاد شده جهت اطلاع :

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

"مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی" استاد آفرنده

https://t.me/joinchat/HbwV3UnNgTEee1YqAOChdQ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

"برنامه نویسی پیشرفته" استاد آفرنده

https://t.me/joinchat/TIrTY086HPi_pmmN5aqhUg

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

"مهندسی اینترنت" استاد طارقیان

https://t.me/joinchat/QOtKZlfNxWeeoMkfZXhqOQ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
"اصول طراحی پایگاه داده ها" استاد امیرفخریان

https://t.me/joinchat/HbwV3R2j5J402wvUPl6djw

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

"مهندسی نرم افزار 2" استاد ارحمی

http://arhami.blogfa.com/

marziyearhami@yahoo.com

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

"مدارهای منطقی" استاد بهارستانی

https://t.me/joinchat/QOtKZhlajAou6boo4z3Eew

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

"سیستم های عامل" استاد دهقانی

https://t.me/joinchat/BXPO6xVhWA8Mp5bRNBIuXA

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
"مبتنی بر وب" استاد اختری

https://t.me/joinchat/QOtKZhiGGGeEI3mAk_6_wA

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

"ریزپردازنده و زبان اسمبلی" استاد کرباسی

https://t.me/joinchat/QOtKZhx4Dh-NeB5v7eYI2Q

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

"گرافیک کامپیوتری" استاد بهزادی

https://t.me/joinchat/EbPKtBi89w0TAro_DEWRqQ