وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


لیست اسامی نامزدهای انتخابات انجمن های علمی دانشجویی سال 1398 موسسه آموزش عالی توس
موضوع: امور دانشجویی, انجمن های علمی, اخبار و فعالیت ها, اخبار و فعالیت ها, اخبار و فعالیت ها, اخبار و فعالیت ها, اخبار و فعالیت ها, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/27

لیست اسامی نامزدهای انتخابات انجمن های علمی دانشجویی سال 1398 موسسه آموزش عالی توس