وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قالب ارایه مستندات پروژه
موضوع: آموزش, کتابخانه, امور پژوهشی, آیین نامه ها
تاریخ : 96/07/13

فایل راهنما و قالب آماده سازی مستندات پروژه برای دانشجویانی که درس پروژه را انتخاب نموده اند از سوی معاونت آموزشی و پژوهشی اعلام گردید.

همچنین مقرر گردید فرم تکمیل شده نمره پروژه توسط اساتيد و مديران محترم گروه ها ( فرم خام در پيوست ارائه شده است ) در انتهای مستندات تمامي پروژه ها قرار گيرد.

پیوست ها

نام فایل حجم
ساختار پروژه های کارشناسی موسس... 435.9 کیلوبایت دانلود
فرم نمره پروژه در مستندات.pdf 63.5 کیلوبایت دانلود