وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی : لطفا جهت تسویه حساب مالی خود تا مورخ 99/3/30 به امور مالی مراجعه فرمائید.
موضوع: حسابداری
تاریخ : 99/03/05

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :
باتوجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات پایان سال تحصیلی 99-98  و اینکه مجوز حضور در امتحانات و گرفتن پرینت برنامه امتحانات منوط به تسویه حساب مالی دانشجو می باشد :
لذا جهت تسویه حساب مالی خود تا مورخ 99/3/30 به امور مالی مراجعه فرمائید.