وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی وام شهریه دانشجویی در نیمسال دوم 96-95
موضوع: امور دانشجویی
تاریخ : 95/11/28

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی وام شهریه دانشجویی در نیمسال دوم 96-95

کلیه دانشجویانی که درخواست اولیه جهت ثبت نام وام شهریه دانشجویی برای نیمسال دوم داشته اند جهت تکمیل پرونده خود حداکثر تا تاریخ 95/12/03 به امور دانشجویی (سرکار خانم مهندس آفرنده) مراجعه نمایند.