وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه کليه دانشجويان مقطع ارشد جهت هماهنگي براي پايان نامه ها و جلسات دفاع
موضوع: آموزش, امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/05/04

قابل توجه کليه دانشجويان مقطع ارشد:
جهت هماهنگي براي پايان نامه ها و جلسات دفاع و ... با آي دي تلگرام خانم عدالتيان  (کارشناس واحد پژوهشي ) ارتباط گرفته و نسبت به تکميل فرم ها و بقيه هماهنگي ها را با ايشان انجام دهيد:
@ZEdalatian