وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه دانشجویان گروه معماری
موضوع: اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 0/04/27

قابل توجه دانشجویان گروه معماری:
 به علت تعطیلی موسسه، تحویل پروژه های دانشجویان معماری، طراحی معماری ۳ و ۴ و ۵ از روز دوشنبه ۲۸ تیر  به سه شنبه ۲۹ تیرماه منتقل می شود .
(گروه معماری موسسه آموزش عالی توس)