وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه دانشجویان گروه صنایع (رشته ایمنی صنعتی و محیط کار) : لیست  اساتید و دروس ارائه شده در ترم تابستان به همراه لینک ورود به کلاس در نرم افزار ادوبی کانکت آنها
موضوع: آموزش, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/05/11

قابل توجه دانشجویان گروه صنایع (رشته ایمنی صنعتی و محیط کار) :
لیست  اساتید و دروس ارائه شده در ترم تابستان به همراه لینک ورود به کلاس در نرم افزار ادوبی کانکت آنها :

ایمنی در حمل ونقل مواد و خدمات عمومی (استاد اخوان راد)
http://online.toos.ac.ir/imenimavad/

سنجش و ارزیابی محیط کار (استاد رضائی)
http://online.toos.ac.ir/mohitkar/

مدیریت محیط زیست (استاد رضائی)
http://online.toos.ac.ir/modzist/

(واحد آموزش موسسه آموزش عالی توس)

https://t.me/toosinstitute