وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه دانشجویان معماری
موضوع: آموزش
تاریخ : 97/06/22

قابل توجه دانشجویان معماری

1- روزهای برگزاری درس طراحی فنی رشته مهندسی معماری تغییر یافت. دانشجویان جهت اطلاع به پرتال آموزشی و در صورت بروز مشکل به مدیر محترم گروه معماری مراجعه نمایند.

2- روزهای برگزاری درس عناصر و جزئیات ساختمان 1 رشته نقشه کشی معماری تغییر یافت. دانشجویان جهت اطلاع به پرتال آموزشی و در صورت بروز مشکل به مدیر محترم گروه معماری مراجعه نمایند.

اداره آموزش