وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه دانشجویان فیزیک و فیزیک مهندسی (آخرین مهلت)
موضوع: فیزیک, کارشناسی فیزیک, کارشناسی فیزیک مهندسی
تاریخ : 95/06/18

قابل توجه دانشجویان فیزیک و فیزیک مهندسی

نمرات نهایی درس شنبه 95/06/20 اعلام خواهد شد؛ دانشجویان می بایست در اسرع وقت نسبت ارسال پروژه به ایمیل سرکار خانم علیزاده اقدام نمایند.

گروه فیزیک