وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه دانشجویان رشته ایمنی صنعتی و محیط کار
موضوع: آموزش, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/05/01

قابل توجه دانشجویان رشته ایمنی صنعتی و محیط کار:
دروس ارائه شده در ترم تابستان موسسه آموزش عالی توس برای این رشته به شرح ذیل می باشد، لذا جهت ثبت نام ابتدا با مدیرگروه محترم صنایع و سپس با واحد آموزش هماهنگ فرمائید:
۱_ سنجش و ارزيابي محيط كار ( 2 واحد) استاد آقاي مهندس ميثم رضايي
۲_ مديريت محيط زيست ( 2 واحد ) استاد آقاي مهندس ميثم رضايي
۳_ ايمني در حمل و نقل مواد و خدمات عمومي ( 2 واحد) استاد خانم مهندس مهسا اخوان راد

( گروه صنایع موسسه آموزش عالی توس)