وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد
موضوع: آموزش, معاونت آموزشی, آیین نامه ها
تاریخ : 95/06/08

((  قابل توجه دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد  ))

سال تحصیلی96-95

احتراما، طبق بخشنامه شماره 30452 مورخ 95/06/02 سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع می رسانیم،

زمان ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از:

یکشنبه مورخ 95/06/14  لغایت  چهارشنبه  95/06/17  می باشد.

اداره آموزش