وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس کارآموزی را انتخاب کرده اند
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 94/11/12

دانشجویانی که در ترم جاری درس کارآموزی را انتخاب کرده اند باید آیین نامه کارآموزی را از سایت موسسه قسمت معاونت پژوهشی/آیین نامه ها مطالعه کرده و اقدام به دریافت معرفی نامه نمایند .

تاریخ شروع کارآموزی بعد از دریافت معرفی نامه می باشد .