وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه تمامي دانشجويان كارشناسي ارشد
موضوع: آموزش, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/05/21

قابل توجه تمامي دانشجويان كارشناسي ارشد :

مطابق مصوبه شوراي پژوهشي و به جهت مساعدت با دانشجويان كارشناسي ارشد، با توجه به وضعيت شيوع ويروس كرونا در كشور تا انتهاي شهريورماه سال جاري بازه زماني سه ماه از زمان تصويب پيشنهاده تا دفاع از پايان نامه اجرا نمي‌گردد.
(معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی توس)