وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آقای مهندس امیر علیخانزاده
موضوع: هیات امناء
تاریخ : 98/03/04

مرتبه علمی: مربی دانشگاه فردوسی مشهد
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کامپیوتر
مسئولیت در هیات امناء: عضو فقید هیات امناء