وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فرصت استثنایی - پذیرش تکمیل ظرفیت دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش مدیریت ساخت
موضوع: آموزش
تاریخ : 96/07/05

فرصتی استثنایی

پذیرش تکمیل ظرفیت دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش مدیریت ساخت

با ظرفیت محدود