وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


عضویت انجمن علمی کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی توس
موضوع: آموزش, انجمنهای علمی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/05/09

عضویت انجمن علمی کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی توس در کانال رسمی انجمن های علمی ، دانشجویی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری کشور.
@ssamsrt